Tuesday Oct 31, 2023

Възрастта на гласуване | Поколението Z / Gen Z

Ангажиране на младите в политиката и активно участие в нея са сред най-обсъжданите въпроси в страните от ЕС.

Актуалността на дебата се засилва и с наближаването на вота за представители в Европейския парламент през юни догодина.
Гласуването не просто е акт на упражняване на едно от основните демократични права, но носи със себе си и отговорност.
Именно заради това в по-голямата част от държавите в Европейския съюз минималната възраст за упражняването на вот е 18 г., т.е. навършването на пълнолетие. Този подход почива върху аргумента, че взимането на автономни, отговорни решения, които засягат не само собствения, но и живота на цялото общество, изисква налична достатъчна зрялост.

Въпросният подход бе поставен под въпрос от някои страни в Европейския съюз.

Имаме примери за сваляне на прага на възрастта за гласуване в Австрия, Гърция, Белгия, Малта.

Довежда ли до повече демокрация намаляването на възрастта за гласуване?
Действа ли тази стъпка мобилизиращо и ангажиращо на младите хора и въвлича ли ги повече в демократичните процеси?

 

Автор на подкаста: Лъчезар Вълев

 

Събеседници:

🔴 Стоил Цицелков -  член на Обществения съвет на Централната избирателна комисия и основател на "Обединение за честни избори"

🔴 Евелина Славкова - социолог от изследователски център „Тренд“

🔴 Жак Жупан Галунич - съветник на ръководството на словенската организация Dijaška Organizacija Slovenije. Организацията се бори за подобряване на статута и защита на правата на учениците в средното училище на национално и международно ниво (продукция на RTVS - Slovenia)

 

 

Title: Should we change the voting age? 

Author: Lachezar Valev 

 

Summary: 

In this podcast you will find: Does lowering the voting age bring more democracy? Does this move mobilize and engage young people and involve them more in the democratic processes of the state? Answers to these and other questions are provided by two experts - Stoil Tsitselkov, a member of the Public Council of the Central Election Commission in Bulgaria and founder of the "Union for Fair Elections", a platform whose purpose is to fight against election fraud, vote buying and controlled votes, and Evelina Slavkova - a sociologist from the "Trend" research center. We will find out what are the trends in the interest in voting among young people and are young people in Bulgaria politically literate? How the question stands in Slovenia, we will hear an answer from . Žak Župan Galunič, advisor to the management of a Slovenian organization (Dijaška Organizacija Slovenije) that fights to improve the status and protect the rights of secondary school students at the national and international level. 

 

Participants: 

Stoil Tsitselkov - member of the Public Council of the Central Electoral Commission and founder of "Union for Fair Elections", a platform whose purpose is to fight against election fraud, buying 

Evelina Slavkova - sociologist from Trend research center 

Jak Župan Galunić, advisor to the management of the Slovenian organization Dijaška Organizacija Slovenije, which fights to improve the status and protect the rights of secondary school students at the national and international level (production of RTVS - Slovenia) 

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320