Поколението Z

Какъв е светогледът на поколението Z, което в момента е и най-активното на Земята? Те са младите и активни хора, в чиито ръце е бъдещето на човечеството. Отличава ги симбиозата им с новите технологии и неограничените възможности на свободния свят и интернет. За какво мечтае това поколение, как вижда бъдещето на Европа, ще сътвори ли един по-добър свят? Поколение Z е новата подкаст поредица, която БНР прави в рамките на проекта на европейската радиомрежа Euranet Plus през 2022г. В тази поредица даваме думата на представителите на Поколението Z и чуваме как това поколение говори за себе си, как вижда себе си и за какво мечтае. Правим го, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни. Двадесетте епизода в поредицата са вдъхновени от различни аспекти в Европейската година на младежта 2022г. и през уникалния младежки опит изследват в дълбочина политиките на ниво Европейски съюз, насочени към младите хора, точно в Европейската година на младежта – 2022г. Епизодите на български се произвеждат от автори от радиопрограмите в групата на БНР в международно редакционно сътрудничество с Евранет Плюс, европейската радиомрежа.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

7 days ago

Автор: Мартин Николов
 
Резюме:
 
В България хората от ЛГБТИ общността са подложени на системна омраза, подклаждана и от политическите субекти, а ситуацията в малките населени места е още по-тежка.
 
Участници:
 
Лия, България, 22 години
Цветан, България, 23 години
Робин, България, 20 години
Данил, Русия, бежанец
Симеон Василев, активист за човешки права и председател на фондация „ГЛАС”
Владислав Петков, защитник на човешките права
Роуз, Западна Фландрия (RTBF)
Лауренциу, Румъния, 23 години, понастоящем във Франция (RTBF)
 
 
Title: LGBTQ - human rights and homophobia
 
Author: Martin Nikolov
 
Summary:
 
An average of 70 reports of homophobia per year are filed on the "We Are Tolerant" platform. However, the reports are mainly anonymous. In cases where they are not anonymous, foundations that work with the LGBTQ community provide legal support and the possibility of reporting to the police.
 
In Bulgaria, people from the LGBTQ community are subjected to systematic hatred. It is also fueled by political entities. Most often, hate speech is heard in schools and in families, the data show. It turns out that Bulgarians are not such a tolerant people. Or rather, our tolerance depends on our inner needs.
 
And while in big cities the "different people" are accepted better, the situation in small settlements is a little different, although the cases cannot be put under a common directions.
 
Participants:
 
Lia, Bulgaria, 22 years old
Tsvetan, Bulgaria, 23 years old
Robin, Bulgaria, 20 years old
Danil, Russia, refugee
Simeon Vasilev, human rights activist and chairman of the GLAS Foundation
Vladislav Petkov, human rights defender
Rose, West Flanders (RTBF)
Laurenciu, Romania, 23, currently in France (RTBF)

Tuesday May 02, 2023

Автор: Цветомир Цветанов
 
Резюме:  
 
По-възрастните поколения са на мнение, че видеоигрите водят до "зомбиране", "затъпяване", асоциализация. Но дали наистина е така?
 
Участници:
Георги Миланов, Венелин Венелинов и Михаил Иванов, представители на Поколението Z
Петя Колева и Милена Бербенкова от организацията “Интеркултура Консулт”
Шарунас Ледас, разработчик на компютърни игри от Литва  (Ziniu Radijas)
24-годишната Клое от Белгия (RTBF)
Иван Йосифов, представител на гейминг индустрията
 
Summary:  
 
Older generations think that video games lead to "zombification", "dumbness", asocialization. But is it really so?
 
Participants:
Georgi Milanov, Venelin Venelinov and Mikhail Ivanov, representatives of Generation Z
Petya Koleva and Milena Berbenkova from the organization "Interculture Consult"
Šarunas Ledas, a computer game developer from Lithuania (Ziniu Radijas)
24-year-old Chloe from Belgium (RTBF)
Ivan Yosifov, representative of the gaming industry

Tuesday Apr 18, 2023

Автор: Ивайло Пеев
Резюме:
По време на пандемията бяхме залети от вълна от недоверие към медицината, фармацевтичните компании и към институциите като цяло. Катализатор се оказаха ковид ваксините. Дали можем да говорим за тенденция, за подкопаване на авторитета на науката сред представителите на Поколението Z?
Участници:
     Представители на Поколението Z
     Християна Йорданова, представител на Поколението Z
     Д-р Пламен Панайотов, общопрактикуващ лекар. През 2021 година той получи награда за най-голям брой поставени ваксини срещу COVID-19 от всички семейни доктори в страната.
     Никола Тодоров, преподавател в катедра “Екология и опазване на околната среда” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
     Петер Лизе, член на Европейския парламент
     Оливие Сартенаер (Белгия), преподавател в университета в Намюр
     Марлене Сокол (Германия)
 
Title: Generation Z and the trust in scienceAuthor: Ivaylo Peev
Synopsis:
During the pandemic, we were swept by a wave of mistrust towards medicine, pharmaceutical companies and institutions in general. The Covid vaccines turned out to be the catalyst. Can we talk about a tendency to undermine the authority of science among the Generation Z representatives?
Participants:
Survey of Generation Z youth
Hristiana Yordanova, representative of Generation Z
Dr. Plamen Panayotov, general practitioner. In 2021, he received an award for the largest number of administered vaccines against COVID-19 of all family doctors in the country.
Nikola Todorov, lecturer in the Department of "Ecology and Environmental Protection" at the University "Prof. Dr. Asen Zlatarov" - Burgas
Peter Lise, member of the European Parliament
Olivier Sartenaer (Belgium), lecturer at the University of Namur
Marlene Sokol (Germany)

Tuesday Apr 04, 2023

Автор: Християна Йорданова  
 
Резюме:
Дали кариерният хаос, сред който се намираме, може да се превърне в подреден свят, в който спокойно да работиш това, което искаш, докато получаваш стабилна заплата? Разговаряме с млади хора, на които предстои да завършат училище и университет, както и с такива, които вече работят.
 
Участници в епизода: Лина Качарова, ученичка в 12 клас, Марина Илиева, студент по финанси, Пенка Кирилова от регионалната служба по заетостта в Бургас, Инес, представител на поколението Z от Белгия, Бетина Пьори, студентka в университета в Естония, Филипе Ван Меербек, белгийски психиатър. Участници в анкетата: Ясмина Османджикова, Елена Иванова, Александър Стефанов, младежи.
Author: Hristiyana Yordanova  
 
Resume:
Young people nowadays are provided with everything - from school, to professional courses for acquiring a qualification or learning a language, to a large range of specialties in universities in Bulgaria. In this episode of the podcast „Generation Z”, we'll be talking to young people who are about to graduate from school and university, as well as those who are already working. Can the career chaos we find ourselves in turn into an orderly world where you can safely do what you want while getting a stable salary. We will discuss youth unemployment in the Burgas region with an expert, as well as why some employers require excessive work experience.
 
Participants: Lina Kacharova, a student at 12th grade, Marina Ilieva, an university student, Penka Kirilova, a manager of "Regional Employment Service" in Burgas, Ines, a young woman from Belgium, Bettina Päri, 19, Stundent of German language in Tartu University, Philippe Van Meerbeek, a psychiatrist specialised in adolescence. Participants in the survey: Yasmina Osmandjikova, Elena Ivanova, Alexander Stefanov, Bulgarian young people.

Tuesday Mar 21, 2023

Автор: Доротея Николова
 
Резюме:
Бягащи от войни, насилие и бедност, непридружавани от никого непълнолетни, а в последните години и малолетни, се вливат в мигрантските потоци, пресичайки граници в търсене на по-спокойна и щастлива съдба. За тези деца и младежи говорим със: Ани Райкова – Международна организация по миграция; Диана Йовчева – УНИЦЕФ България; Линда Ауанис – основател и председател на Съвета на жените бежанки в България; Албена Чобанова – Каритас България; адв. Диана Радославова – правна помощ за бежанци, мигранти и търсещи убежище; Денис (14 г.) и Камила (16 г.) от Украйна; Сейф (19 г.) от Афганистан.
 
Author: Doroteya Nikolova
 
Summary:
Fleeing wars, violence and poverty unaccompanied minors have joined to the migrant flows, crossing border looking for calm and happier destity. Along with few European countries - Greece, Spain, Italy and Malta, Bulgaria is among the first European gates young unaccompanied adolescents are knocking. They all are from Gen. Z, which we globally define as the most numerous, the most technological and the most adaptive.
Participants: Albena Chobanova - Caritas Bulgaria; Linda Awanis - Founder and chairperson of the Council of Refugee Women in Bulgaria; Ani Raykova – International Organization for Migration; Diana Yovcheva – UNICEF Bulgaria; lawyer Diana Radoslavova - legal aid and advocacy for migrants, asylum seekers and refugees in Bulgaria; Denis (14) and Kamila (16) from Ukraine; Saif (19) from Afghanistan.

Tuesday Mar 07, 2023

Автор: Оля Стоянова
 
Младите хора днес живеят все повече в дигиталния свят, където се сблъскват с перефектни изображения, често грубо манипулирани, нереални и затова още по-привлекателни. За това има ли начин за успешно избягване на капаните на неудовлетвореността говорим с Анет Маринова, училищен психолог, и с млади хора от София. Включваме и мнението на Ругиле Буткевичуте, експерт по равенство между половете от Центъра за борба с трафика и експлоатацията на хора в Литва.
 
Author: Olya Stoyanova
 
Today young people live more and more in the digital world, where they are faced with perfect images, often manipulated, unreal and attractive. At a time when social networks often show us highly distorted views of reality, young people have different ideas of how their bodies should look.
When are young people successful? When are they beautiful? And whether their bodies fit the images social media imposes – these are big, and often painful, topics.
Psychologists talk about the unsatisfied expectations of young people towards their bodies and low self-esteem. At the same time, they raise the topic of the cult of the perfect body, which is subject to all kinds of improvements and filters. Another interesting phenomenon is observed - after years of social isolation, more and more people spend a lot of time in the digital world, where they lose the feeling of their physical bodies.
Is there a way to successfully avoid the traps of this dissatisfaction and is there a type of idealization of the body imposed by social networks? Participants: Annette Marinova, a school psychologist, students and young people from Sofia, Bulgaria, and Rugile Butkevičute from Lithuania, co-founder of “Ribologija”.

Tuesday Feb 21, 2023

Автор: Радослав Чичев
Трябва ли да бъде задължителна военната служба в България? Какво мислят младите хора и какви са реалните условия за тяхното мнение? Обръщаме се към тях и към специалистите: Георги А. Ангелов, журналист в “Свободна Европа”, и доц. д-р Георги Цветков, преподавател по национална сигурност и отбрана във Военната академия „Георги С. Раковски“.  
 
Author: Radoslav Chichev
Should military service be compulsory in Bulgaria or not? In this episode of the Generation Z series, we'll find out what young people think and what the real conditions for their opinion are. To learn more about this issue, we turn to the specialists: Georgi A. Angelov, journalist from "Free Europe" and assoc. professor Dr. Georgi Tsvetkov, professor of national security and defence at the "Georgi S. Rakovski" Military Academy. In the episode, we find out the history of military service in Bulgaria and how certain political interests use it as propaganda. We hear what we need to rethink and renew so that the conditions for the future of conscript military service in Bulgaria can meet modern times.

Tuesday Dec 06, 2022

Автор: Оля Стоянова
Какво мислят за изкуствения интелект младите хора? Страхуват ли се от него, смятат ли, че трябва да има регулации и чувстват ли се сигурни артистите от поколението Z?
Чуйте по темата акад. Чавдар Руменин от БАН, евродепутата Ева Майдел, Блаж Зупан от Лабораторията по биоинформатика към Люблянския факултет по компютърни науки и информатика в Словения, както и млади хора, които се занимават с фотография, кино и рисуване.
Generation Z or do we need artificial intelligence regulations
Author: Olya Stoyanova
Scientists say that artificial intelligence can be defined as the ability of machines to learn, analyze and make plans, but we accept with a sense of doubt that machines can create art. Here is the key point – the idea that creativity is the territory that belongs only to humans. What do young people think about artificial intelligence? Are they afraid of it? Do they think there should be regulations, and do they feel safe as artists?
Because as acad. Chavdar Rumenin from the Institute of Robotics at the Bulgarian Academy of Sciences said: “An artificial intelligence with its self-learning algorithms can do many tasks, the so-called supercomputers can solve complex problems. But have you ever heard of a computer that has given a revolutionary suggestion or that has discovered a new phenomenon?”
You can listen to acad. Chavdar Rumenin from BAS, Eva Maydel - Member of the European Parliament, BLAŽ ZUPAN - the head of the bioinformatics laboratory at Slovenia’s Ljubljana Faculty of Computer Science and Informatics, as well young people who are involved in photography, cinema and art.

Wednesday Nov 23, 2022

Автор: Доротея Николова
 
Отвъд идеята за „Ганковото кафене”, с която сме  отраснали, медиите у нас и по света често се превръщат в последна инстанция за сигнализиране и дори решаване на проблеми.
 
Новите млади обаче, от т.нар. поколение Z, за които технологиите са неизменен елемент от битието им още от раждането, имат и своите предпочитани нови медии. За тях всичко е онлайн. Медиите също.
 
Generation Z and digital native media
 
Author: Doroteya Nikolova
 
The new young, from the so-called Generation Z, for whom technology has been an integral part of their lives since birth, also have their preferred new media. For them, everything is online. The media too.  
 
Although consuming information from media through bots, social media and platforms, Gen Z members rarely rely on traditional media such as newspapers, radio and television because everything is online. And they are used to "using new things".
 
Participants:
 
Kalina Tsoneva, age 15, Varna
 
Krasimira Docheva, age 17,  Varna
 
Maria Tileva, age 17, Varna
 
Miroslav Minchev, age 17, Varna
 
Maria Hristova, Sofia
 
Kristian Yulzari, Ruse
 
Justin Toms, PhD, digital expert - New Bulgarian University
 
Tanja Oblak Črnič, PhD – Faculty of social sciences, Ljubljana – Slovenia
 
 
 

Tuesday Nov 08, 2022

Автор: Радослав Чичев 
 
Какво представлява несигурността на работното място и какви са последствията от нея?
 
Заедно с юриста доц. д-р Андрей Александров и със социолога и преподавател в Софийския университет Вероника Димитрова се опитваме да отговорим на следните въпроси: Какво могат да направят младите хора, които сега започват работа, за да се чувстват сигурни на работното си място? Как се променя светът от социална гледна точка и как това се отразява на младите хора, които сега започват работа?
 
Какъв е приносът на трудещия се човек, когато не е здравно и пенсионно осигурен и какви са последиците от това? Сравнение със ситуацията в Словения ни позволяват думите на Андрей Зорко, изпълнителен секретар на Асоциацията на свободните синдикати на страната. 
 
Job insecurity
 
In the new episode of the Generation Z podcast, we look at what job insecurity is and what the consequences are. Together with our interlocutors: prof. Dr. Andrey Alexandrov, lawyer, and Veronika Dimitrova, sociologist and lecturer at the Sofia University, we try to answer the following questions: What can young people who are starting work now do to feel secure in their workplace? What are the main problems from the workers' and employers' point of view?
 
What are the dangers or consequences of a young person not wanting to develop in a certain area? How is the world changing from a social point of view and how does this affect young people who are now starting work? What is the contribution of the working person when he is not health and pension insured and what are the consequences of this? What are the processes that undermine social stability?

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20221013