Thursday Nov 09, 2023

”Еразъм” продължава да привлича младите | Поколението Z / Gen Z

През 2023 г. се навършват 35 години от създаването на програмата за образователен обмен „Еразъм“. За учениците и студентите това е възможност да сравнят своите знания и възможности с нивото в новата образователна среда, да научат нов език и да се срещнат с различна култура и начин на общуване. Това е и школа за самостоятелен живот, далеч от близките и родното място.
 
Участници в подкаста:
 
Меглена Иванова, Белослава Танчева, Събка Събева - студентки в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, България
Еуджен Томак, евродепутат, Румъния (продукция на Radio Romania)
Давид Моика, ученик, Румъния (продукция на Radio Romania)
Полона, ученичка, Словения (продукция на RTVS – Slovenia)
Мерли Мари Утсал, студентка, Естония (продукция на Radio Kuku – Estonia)
 
Title: "Erasmus" continues to attract young people
Author: Emil Kostov
 
Summary:
2023 marks the 35th anniversary of the Erasmus educational exchange program. For pupils and students, this is an opportunity to compare their knowledge and capabilities with the level in the new educational environment, learn a new language and meet a different culture and way of communication. It is also a school for independent living, far from relatives and birthplace.
 
Participants
Meglena Ivanova, Beloslava Tancheva, Sabka Sabeva - students from the Plovdiv Academy of Music, Dance and Fine Arts, Bulgaria
Eugen Tomac, MEP, Romania (production of Radio Romania)
David Moica, student, Romania (production of Radio Romania)
Polona, student, Slovenia (production of RTVS – Slovenia)
Merli Marie Utsal, student, Estonia (production of Radio Kuku – Estonia)

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320