Monday Nov 13, 2023

Парите | Поколението Z \ Gen Z

Подготвено ли е Поколението Z / Gen Z да оперира ефективно с парите си:

България има изготвена национална стратегия за финансова грамотност, която се стреми да запълни празнината, която страната ни изпитва по отношение на този вид образование.
В същото време темата за парите сякаш остава табу, разказват представителите на Поколението Z.
Как се справят с организирането на личните си финанси?

Автор на подкаста: Таня Балабанова

Събеседници:

Ивайло Жеков - ученик в 11 клас, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Стара Загора
Дария Иванова - студентка в ISCAE Business School, Франция
Любомир Любенов - преподавател по математика и ментор на млади таланти и шампиони по математика
Юнус Омаржи - евродепутат от Франция от Групата на левицата (продукция на EU Radio – France)
Христо Чолаков - съосновател на Pleggi
Георги Захариев - основател на Finance Academy

Title: Generation Z and money

Author: Tanya Balabanova

Summary:

Bulgaria has prepared a national strategy for financial literacy, which seeks to fill the gap that our country experiences in terms of this type of education. At the same time, the topic of money seems to remain taboo, say the representatives of Generation Z. How do they cope with organizing their personal finances?

Participants:

Ivaylo Zhekov, student in 11th grade, Romain Rolland Foreign Language School, Stara Zagora
Daria Ivanova, student at ISCAE Business School in France
Lyubomir Lyubenov, teacher and lecturer of Mathematics, mentor of prodigies and champions
Younous Omarjee, french european deputy from The Left group in the European Parliament - GUE/NGL (EU Radio – France)
Hristo Cholakov, co-founder of Pleggi
Georgi Zahariev, founder of Finance Academy

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320