Tuesday Apr 18, 2023

Поколението Z / Gen Z - Доверието в науката

Автор: Ивайло Пеев

Резюме:

По време на пандемията бяхме залети от вълна от недоверие към медицината, фармацевтичните компании и към институциите като цяло. Катализатор се оказаха ковид ваксините. Дали можем да говорим за тенденция, за подкопаване на авторитета на науката сред представителите на Поколението Z?

Участници:

 •      Представители на Поколението Z
 •      Християна Йорданова, представител на Поколението Z
 •      Д-р Пламен Панайотов, общопрактикуващ лекар. През 2021 година той получи награда за най-голям брой поставени ваксини срещу COVID-19 от всички семейни доктори в страната.
 •      Никола Тодоров, преподавател в катедра “Екология и опазване на околната среда” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
 •      Петер Лизе, член на Европейския парламент
 •      Оливие Сартенаер (Белгия), преподавател в университета в Намюр
 •      Марлене Сокол (Германия)

 

Title: Generation Z and the trust in science

Author: Ivaylo Peev

Synopsis:

During the pandemic, we were swept by a wave of mistrust towards medicine, pharmaceutical companies and institutions in general. The Covid vaccines turned out to be the catalyst. Can we talk about a tendency to undermine the authority of science among the Generation Z representatives?

Participants:

 • Survey of Generation Z youth
 • Hristiana Yordanova, representative of Generation Z
 • Dr. Plamen Panayotov, general practitioner. In 2021, he received an award for the largest number of administered vaccines against COVID-19 of all family doctors in the country.
 • Nikola Todorov, lecturer in the Department of "Ecology and Environmental Protection" at the University "Prof. Dr. Asen Zlatarov" - Burgas
 • Peter Lise, member of the European Parliament
 • Olivier Sartenaer (Belgium), lecturer at the University of Namur
 • Marlene Sokol (Germany)

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20230822