Monday Jun 26, 2023

Поколението Z / Gen Z - Младите хора и сънят: Спите ли достатъчно?

Автор: Оля Стоянова

 

Резюме: Зависимост от електронни устройства, липса на достатъчно сън, пристрастяване към социалните мрежи и онлайн забавленията и въобще лоша хигиена на съня – това са част от причините за липсата на пълноценен сън при младите хора. През последните години се говори за едно масово явление – все по-често младите хора стоят до късно през нощта пред електронните устройства, а това оказва влияние не просто върху качеството на техния сън, а върху здравето и качеството на живота им.

Участници:

Д-р Анелия Симеонова, невролог и специалист по съня в Клиниката по Неврология и медицина на съня, болница Токуда, София

Четирима млади хора на възраст от 17 до 31 години от София: ученик, студент и двама млади специалисти, които работят в телевизия

Стивън Лаурис, невролог, известен с изследванията си върху мозъка и съзнанието от университета в Лиеж, а сега изследовател в Канада. Автор на книгата „Сънят е полезен за мозъка“. Продукция на RBTF, Белгия.

 

Title: Young people and their sleep: Are you getting enough sleep?


Author: Olya Stoyanova

 

Summary:

Dependence on electronic devices, lack of enough sleep, addiction to social networks and online entertainment and generally poor sleep hygiene - are some of the reasons for the lack of adequate sleep-in young people. In recent years, there has been talk of a mass phenomenon - more and more young people stay up late at night in front of electronic devices, and this impacts not just the quality of their sleep, but their health and quality of life.

Participants:

Dr Anelia Simeonova, neurologist and sleep specialist at the Neurology and Sleep Medicine Clinic, Tokuda Hospital, Sofia

Four young people aged 17 to 31 from Sofia: a student, a university student and two young TV specialists

Steven Laureys, a neurologist known for his studies about the brain and consciousness, at Liege University “ULiège”, at the moment he is a researcher in Canada. He has just written a book: “Sleep is good for the brain”. Production of RTBF, Belgium.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320