Поколението Z

Какъв е светогледът на поколението Z, което в момента е и най-активното на Земята? Те са младите и активни хора, в чиито ръце е бъдещето на човечеството. Отличава ги симбиозата им с новите технологии и неограничените възможности на свободния свят и интернет. За какво мечтае това поколение, как вижда бъдещето на Европа, ще сътвори ли един по-добър свят? Поколение Z е новата подкаст поредица, която БНР прави в рамките на проекта на европейската радиомрежа Euranet Plus през 2022г. В тази поредица даваме думата на представителите на Поколението Z и чуваме как това поколение говори за себе си, как вижда себе си и за какво мечтае. Правим го, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни. Двадесетте епизода в поредицата са вдъхновени от различни аспекти в Европейската година на младежта 2022г. и през уникалния младежки опит изследват в дълбочина политиките на ниво Европейски съюз, насочени към младите хора, точно в Европейската година на младежта – 2022г. Епизодите на български се произвеждат от автори от радиопрограмите в групата на БНР в международно редакционно сътрудничество с Евранет Плюс, европейската радиомрежа.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Tuesday Jul 19, 2022


Автор: Емил Костов
Още „бащата на интернет“ Тим Бърнард Лий предупреждава през 2006 година, че мрежата може да излезе от контрол и да се окаже в ръцете на злото. Той препоръчва да се анализират всички процеси, които се случват в интернет пространството и така да се попречи на антидемократичните сили да осъществяват систематична манипулация на информацията.
По темата говорят:
Станислав Додов от екипа на Национална младежка мрежа, ангажиран с работата по проектите в рамките на U-report България, платформа инициирана от UNICEF и действаща в повече от 90 страни в света Никола Тулечки, университетски преподавател, консултант по работа с данни, както и част от екипа на Factcheck.bg-платформа, ангажирана изцяло с проверка на факти от информационния поток Пламен Попов, съосновател и изпълнителен директор на списание „Български предприемач“.
Tой организира състезание за предприемачески идеи „Започни млад“. Христо Нихризов, експерт на Центъра по право на информационните и комуникационните технологии
 
Title: Control and freedom on the web
 
 
Even the "father of the Internet" Tim Bernard Lee warned in 2006 that the web could get out of control and end up in the hands of evil. He recommends analyzing all the processes that take place in the Internet space and thus prevent anti-democratic forces from carrying out systematic manipulation of information.
Around Russia's war in Ukraine, it became clear that a significant part of the information being disseminated about the conflict had little to do with reality. This rather murky wave of information inevitably affects young people as well. Stanislav Dodov from the National Youth Network team is engaged in the work on the projects within the framework of U-report Bulgaria, a platform initiated by UNICEF and active in more than 90 countries in the world. The latest study is entitled U the War Reporters. According to Dodov, young people are obviously strongly influenced by what is happening in Ukraine and comment on it. The survey shows that the majority of them draw information about the conflict mainly from the so-called traditional media - television, radio, than from online media.
Control of information about the war and the positions of the parties is carried out on the one hand by blocking proven false and propaganda content. On the other hand, the aim is to inform users about facts that have been verified and can now be trusted. Nikola Tulechki is a university lecturer, data consultant, as well as part of the team of Factcheck.bg - a platform fully engaged in checking facts from the information flow. He explains that those spreading misinformation on the web use a popular topic or event as bait, which they offer discussion and sharing. In this thread, by the way, the main fake information is released. Tulechki believes that young people, although they spend more time online and think they are aware of the peculiarities of the network, are also quite susceptible to information manipulation. On the other hand, he says, the big social networks aren't doing enough to moderate content.
The Internet is by no means a secure environment for business, points out Plamen Popov, co-founder and executive director of Bulgarian Entrepreneur magazine. He organized a competition for entrepreneurial ideas "Start Young". His advice to young people starting a business on the Internet is to keep in mind that not every expressed interest in a product is a willingness to buy. At the same time, he reminds that there are also ill-wishers in the Internet space who are openly looking for more naive people to take advantage of.
Young people, as people with less life experience, receive support from the regulations introduced by the European Parliament's first reading of the Digital Services Act (DSA). Hristo Nihrizov, an expert of the Information and Communication Technologies Law Center, notes that the law provides for restrictions on targeted advertising for minors.
Online entrepreneurs, apart from everything else, should also be prepared for piracy attacks. Piracy is causing significant damage to the online distribution of movies and music. Lithuania ranks third in the European Union in terms of the volume of pirated digital content. Although the statistics are slightly improving, Elena Ruikite, project manager at Kurk Lietuvai, says there is still leaves much to be desired.
 
 

Tuesday Jul 05, 2022

Автор: Любомира Константинова
Естествените материали ли са онези, които ще бъдат използвани в строителството на бъдещето, на бъдещите европейски домове? Как използваме или можем да използваме материалите, които са налични около нас - бързовъзобновяеми, въглеродопоглъщащи, климатично неутрални, здравословни? Новият европейски Баухаус ли е отговорът на тези въпроси за представителите на Поколението Z в България?
Това ни казват: Мартин Микуш, архитект, специализирал урбанизъм в САЩ, Владимир Гечев, програмистът, който преди пет години си построи къща от слама, а днес, когато вече не е програмист, създава домове от сламени панели за други хора, и Димитър Михайлов, предприемач, който променя живота си, за да може да осигури за себе си, а и не само за себе си, здравословна среда на живот, свързана с жизнения цикъл на индустриалния коноп. Димитър създава и фейсбук групата за взаимопомощ „Конопобетон България“ (Hempcrete Bulgaria).
The New Bulgarian European Bauhaus
Author: Lyubomira Konstantinova
Are the natural materials the ones that will be used in the construction of the future, of future European homes? How do we use or can we use the materials that are available around us - fast-renewable, carbon-absorbing, climate-neutral, healthy? Is the new European Bauhaus the answer to these questions for the representatives of Generation Z in Bulgaria?
This is what we are asking: Martin Mikush, an architect who specialized in urban planning in the United States, Vladimir Gechev, the programmer who built a straw house five years ago and today, when he is no longer a programmer, creates houses from straw panels for other people, and Dimitar Mihailov, an entrepreneur, who is changing his life so that he can provide for himself, and not only for himself, a healthy living environment related to the life cycle of industrial hemp. Dimitar also created the Facebook group for mutual assistance "Hempcrete Bulgaria".

Tuesday Jun 21, 2022

Автор: Мартин Николов
По-можещи, по-знаещи, по-технологични. Това са три определения, които идеално се вписват в профила на младите хора, които се занимават с изкуство. Без значение дали опъват струните на китарата, пръстите им тичат по клавишите или ежедневно са изправени на стенката.
Участват:
Ангелина Сапаревска – АнжелиДаниел Елисеев – музикант, преподавател по китараМаксим Христов, ученик в Националното училище по изкуствата „Добри Христов” във ВарнаМарин Попов, преподавател по музикаЕкатерина Веселинова – Ека, балеринаКонстантин Костов, главен асистент в Националната художествена академия в София
Дамян Косец, директор на галерия „Sloart” в СловенияХристо Калоянов, куратор на свободна практикаЯна Стоянова, студент по моден дизайн във Варненския свободен университет
Contemporary European youth art
What is art? It is difficult to give an unambiguous definition. However, it depends on personal perceptions and feelings. For some it is food for the soul, for others - a way to escape from reality, for others - a form of expression. And more, and more, and more.
More powerful, more knowledgeable, more technological. These are three definitions that fit perfectly into the profile of young people who are involved in art. Whether they stretch the strings of the guitar, their fingers run on the keys or face the wall every day. Today the technology is at a much higher level than in the past.
It is typical for each generation to change both itself and the environment in which it grows and lives. Denial of authority is also a typical form of behavior.
For the generation born between 1996 and 2009, there is one common fact that unites him. And these are the Internet and technology. No matter the art form.
Angelina Saparevska - AngeliDaniel Eliseev - musician, guitar teacherMaxim Hristov, student at the National School of Arts "Dobri Hristov" - VarnaMarin Popov, music teacherEkaterina Veselinova - Eka, ballet dancerKonstantin Kostov, Chief Assistant at the National Academy of Arts in SofiaDamian Kosec, director of the „Sloart” gallery in SloveniaHristo Kaloyanov, freelance curatorYana Stoyanova, student of fashion design at Varna Free University

Tuesday Jun 07, 2022

Автор: Росица Александрова
Когато пандемията от COVID-19 затвори вратите на училищата и университетите,  вратите на дигиталното образование се отвориха още по-широко. Онлайн средата се превърна в своеобразна класна стая, достъпна от всяка точка на света, а преподаваните уроци надскочиха в пъти заложената базова информация в учебниците. Образованието се превърна в забавно, достъпно, модерно и отговарящо на интересите на децата от Поколението Z.  Но и онлайн образованието има своите минуси, социалната изолация се засили, дигиталната зависимост се увеличи, а и не всяка специалност би могла да се преподаде по най-правилния начин чрез  мобилни приложения за образование.  
В този подкаст ще ви представим гледните точки на  учениците от Поколението Z Елица и Светослав, на младия учител Георги Милошев, който е на границата с Поколението Z и преподава биология в 125 СУ „ Боян Пешев“ в  българската столица София, на журналиста от хърватската онлайн медия "24 часа" Домагой Плантак и на Денислава Ангелова, председател на Асоциация „Докосни дъгата“ - българския бенефициент в дигиталната образователна платформа „Умни в образованието, активни в спорта“  финансирана по програма „ЕРАЗЪМ +“ .  
 
The inevitable future of digital education
 
Author: Rositsa Alexandrova
 
Quality education is at the heart of successfully developing societies, but as we expect children, young people and mature people to study throughout their lives, so the educational environment is developing to meet new economic, social and health challenges. When the Covid-19 pandemic closed the doors of schools and universities, the doors of digital education opened even more broadly. The online environment has become a kind of classroom accessible from anywhere in the world, and the lessons taught have surpassed at times the basic information in the textbooks. Education has become fun, accessible, modern and in line with the interests of the children of the Z. But even online education has its downsides, social isolation has increased, digital dependence has increased, and not every specialty could be taught in the right way through mobile education applications.
In this podcast we will present you the perspectives of the students grom the Generation Z Elitsa and Svetoslav, of the young teacher Georgi Miloshev, who is on the border with the Generation Z and teaches biology at 125 Boyan Peshev School in the Bulgarian capital Sofia, of the journalist from the Croatian online media "24 hours" Domagoy Plantak and of Denislava Angelova, Chairman of the Association "Touch the Rainbow" - the Bulgarian beneficiary in the digital educational platform "Smart in Education, Active in Sport" funded under the Erasmus +Program.  
 
 

Tuesday May 31, 2022

Автор: Силвия Петрова 
Подкастът акцентира върху очакванията на младите българи от Конференцията за бъдещето на Европа. Темите, които ги вълнуват – образование, заетост, социална справедливост, климатични проблеми и околна среда, здравеопазване – са същите, които се обсъждат по време на Конференцията. От този подкаст ще разберете какви стъпки могат да предприемат младите българи, ако искат да споделят идеите си по време на Конференцията.
Участници в подкаста: Станимир Бояджиев – част от ръководството на Европейския студентски съюз; Симона Димитрова – председател на българския национален младежки форум; Ахмед Куйтов – автор на проекта – български претендент за европейската младежка награда “Карл Велики” тази година; дванайсетокласниците Велико, Диан и Джулия и единайсетокласниците София, Николай и Божидар от българското училище в Никозия; Антония Чаушева от XII клас в българското училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Хага; Мария Габриел – еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.
Young people have a say on the Future of Europe  Author: Silviya Petrova  
The podcast “Young people have a say on the Future of Europe” is focused on the expectations of the young Bulgarians from the Conference of the Future of Europe. They share problems they expect the European Union to give solutions to. Some of the participants talk about how the Conference is a unique opportunity for the institutions to listen to the young people, that the European institutions can enact real change and that the EU can and will improve the lives of young people across Europe. As we listen to the young people sharing their expectations, we see that the topics of their concern – education, employment, social justice, climate change and the environment, health, are the same that are being discussed at the Conference. The podcast includes the expectations of the Gen Z representatives of the countries from the Western Balkans.
The opinions by the students from the Bulgarian school in Nicosia (Cyprus) and the student from the Bulgarian school in The Hague (The Netherlands) prove that there isn’t a significant difference in priorities between the country in a conflict zone and an economically strong member state of the EU. It’s quoted a survey carried out last October and November in all the EU Member States by the Eurobarometer about young people’s views on most pressing issues for the EU and the involvement of young Europeans in the Conference. This podcast explains the steps the young Bulgarians should take if they want to share their ideas during the Conference. Almost all young people say that they want the Conference to lead to concrete results and for the people of the Union to unite further.
The podcast includes soundbites from: Stanimir Boyadzhiev – a member of the Executive Committee of the European Students' Union; Simona Dimitrova – president of the Bulgarian National Youth Forum; Ahmed Kuitoff – his project is the Bulgarian candidate for the European Charlemagne Youth Prize; Veliko, Dian, Julia, Sofia, Nikolai and Bozhidar – students from the Bulgarian school in Nicosia (Cyprus); Antonia Chausheva – student at the Bulgarian school in The Hague (The Netherlands); Commissioner Mariya Gabriel.

Tuesday May 10, 2022

Автор: Доротея Николова
Целеустремени, адаптивни, креативни, предприемчиви, фокусирани върху целта си, търсещи удовлетворението в работата и ученето, пътуващи леко, необременени от комплексите на миналото, ориентирани към бъдещето и лесно сменящи локации и дестинациите. Така описват себе си представителите на поколението Z, онези, родени между 1996 и 2009 г.
Свободни хора, които се забавляват, работят, учат, с множество възможности, при които решението за промяна идва относително бързо, а събирането на багажа още повече. За бъдещето на Европа и на Европейския съюз миграцията или иначе казано свободното движение на хора, е ключов фактор.
Многообразието на миграцията – с шансовете, рисковете, общностите и предизвикателствата, събрани в 15 минути в срещите с бивши, настоящи и бъдещи мигранти.
Участват:
Андония Филумента Цървенкова, студентка; Мария Добрева, бесарабска българка, студентка; Джейн Димитрова, млад предприемач; Естонският журналист Март Валнер; Багдаш от Турция; Роберта от Словения; Примош от Словения; Емил Радев евродепутат; Доц. Валентина Макни, ИУ Варна; Милица Иванова, ученичка, 17 г., Първа езикова гимназия Варна; Иван Запорежец от Ровно, Украйна, студент.  Generation Z or how easy it is to migrate
Purposeful, adaptive, creative, enterprising, focused on their goal, looking for satisfaction in work and study, travel light, unencumbered by the complexes of the past, future-oriented and easily changing locations and destinations.This is how Generation Z, people born between 1996 and 2009, describe themselves.
Free people who have fun, work, study – all of them with many opportunities, taking decision to change quickly, and the collection of luggage even more.For the future of Europe and the European Union, migration, or in other words free movement of persons, is a really key factor.According to the European Commission, between 2.5 and 3 million people legally come to work in the EU every year. Tens of thousands are swapping their hometowns in different countries looking for better education.Diversity of migration – including opportunities, risks, communities and challenges gathered in 15 minutes in meetings with former, current and future migrants.By Doroteya Nikolova
Includes the voices of:Mart Valner, Estonia Bağdaş, Turkey Andonia Filumena Tzarvenkova, a Bachelor’s degree student in Varna; Maria Dobreva, a student in Varna of the Bulgarian over 205,000 minority in the historical region of Bessarabia, Ukraine; Jane Dimitrova, young enterpreneur; PRIMOŽ JAMŠEK, Slovenska filantropija; ROBERTA ČOTAR KRILIĆ, Zavod za razvoj mobilnosti mladih MOVIT; Emil Radev - a Member of the European Parliament; Valentina Makni – Associate professor, PhD. In Economics at University of Economics – Varna; Militza Ivanova, 17, First Language School Varna Ivan Zaporozhetz, student, from Rovno/Rivni, Ukraine
 
 

Tuesday Apr 26, 2022

Автор: Зорница Близнашка
Претенциозни или амбициозни? Кариеристи, опортюнисти? Мечтатели или иноватори? Или по-скоро реализатори на вечния човешки копнеж – професия, която обичаш и шанс да израстеш, но не само в работната йерархия, а и в житейската анархия?
Може би това ще постигнат един ден бъдещите ни колеги на работното място от Поколението Z, някои от които все още учат, други се борят с пазара на труда. И с възможностите за работа, които към днешна дата са много, казват някои от тях. Съгласни по въпроса са и представители на предишното Поколение Y, чиито гледни точки по темата ще може да чуете в този епизод на подкаста.
В този подкаст ще откриете сблъсъка на мнения на четири дами от България, родени преди и след 1996-а – годината-граница между Поколението Y и Поколението Z.
Ще чуете и как сънародници помагат като предлагат препитание на бягащи от Украйна, както за отношенията на бежанците с трудовия пазар у нас преди и след началото на войната. Ще чуете също и бъдещи трудещи се младежи от Полша и Словения и дали техните професионални амбиции, стремежи и копнежи са близки или далечни на нашенските?
Stuff about work stuff and the Gen Z about work
Pretentious or ambitious? Careerists, opportunists? Dreamers or innovators? Or maybe those are the people that will make a dream come true – to have a profession you adore and a chance to grow, but not only in the work hierarchy, but also in this crazy, chaotic world that we live in?
Maybe one day our future colleagues from the Gen Z will achieve that! But now some of them are focused on their education, some of them are struggling with the labor market. Dealing with the job opportunities. And they are many, as they say and as also say the representatives of the previous generation.
In this episode of the podcast you can find the opinion of four ladies from Bulgaria, born before and after 1996 - the year that separates the people to Generation Y and to Generation Z.
You will hear what they think about the job opportunities in general and as people who are searching for a job. Or as one who already have found a field for professional realization. Or as one that actually can offer a job as representatives of companies that recruit unemployed people for different positions. For new ones or well-known old? Or unknown, but interesting - bringing material goods or joy from what you have achieved? Or both?
And how Bulgarians are trying to help to refugees from Ukraine. And also how did they get along with labor market before the war as foreigners? You will also hear young people from Poland and Slovenia and whether their professional ambitions are the same as those of the young people from Sofia?

Thursday Apr 21, 2022

Автор: Давид Калпачки
Членовете на Поколението Z израстват в епоха на повишен стрес и тревожност. В световен мащаб около 70% от тийнейджърите от всички полове, раси и нива на семейни доходи казват, че тревожността и депресията са значителни проблеми сред техните връстници.
Експертите наричат поколението Z най-депресираното поколение, но представителите му са много по-склонни от по-възрастните да търсят консултации или терапия за психично здраве. Около 37% от Поколението Z  съобщават, че са работили със специалист по психично здраве.
Но защо Поколението  Z  е толкова депресирано? Отговорите - в подкаста.  
 
Generation Z – the most depressed generation?
Members of Generation Z are growing up in an age of increased stress and anxiety. Some 70% of teens across all genders, races and family-income levels say that anxiety and depression are significant problems among their peers.
While Generation Z has been called the most depressed generation, members of this group are more likely than their older peers to seek out mental health counselling or therapy. Some 37% of Gen Zers — a higher rate than any previous generation — report having worked with a mental health professional.
Why is Gen Z so depressed? Gen Z faces chronic stress from many factors including school aggression, student debt, joblessness, war, pandemic and even politics. 
 

Tuesday Mar 29, 2022

Автор: Александра Илиева
 
Броени дни след началото на войната в Украйна на 24 февруари 2022 г. латинската буква Z се превърна в основния символ на обществена подкрепа за Русия. Преди тази трагедия, обаче, буквата Z е знак за промяна, предприемчивост, дигитализация или пък креативност, думи които дефинират едно от най-младите поколения на планетата Земя – поколението Z. В рамките на този епизод на подкаста научаваме как децата на това поколение възприемат войната и каква е тяхната роля в нея според тях самите.
 
Gen Z against Z War
 
Ever since Russia invaded Ukraine on 24.02.2022, the letter Z became a rallying symbol of the public support of the Russian aggressive war. There are multiple theories about its meaning, but the Russian Ministry of Defense has not confirmed any of them. Instead, through its Instagram profile, it established that the Z that was painted on its military vehicles meant “Victory”. Before this tragedy, however, Z was related to change, digitalization, creativity, and entrepreneurship. Everything that describes one of the youngest generations in our world - Generation Z. In this podcast you can hear what Generation Z thinks about modern wars in general and War Z in particular.
 
 

Monday Mar 14, 2022


Автор: Ивайло Пеев 
 
Поколение Z са младежи с визия, цел и посока. Те са различни, търсещи, скептични. Успешно съчетават своето самоусъвършенстване със забавлението.  Те са умни, индивидуалисти, ценят многообразието и равенството.
 
Те са израснали на границата между реалните игри с приятелите от квартала и пред компютърните виртуални светове.
Как те разбират света, ще видим през очите на трима български представители на Поколение Z и на други трима от Нидерландия, Германия и Сърбия. 
 
Двама детски психолози ни разкриват каква е разликата между онлайн комуникацията и реалното общуване. Както и какви опасности крият социалните мрежи за младежите. 
 
Generation Z are young people with vision, purpose and direction. They are different, searching, skeptical. They successfully combine their self-improvement with fun. They are smart, individualistic, they value diversity and equality.
 
They grew up on the border between real games with friends from the neighborhood and in front of computer virtual worlds.
 
How they see the world, we will find through the eyes of three Bulgarian representatives of Generation Z and three others from the Netherlands, Germany and Serbia.
 
Two child psychologists reveal the difference between online communication and real communication. As well as the dangers of social networks for young people
 

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20221013