Поколението Z

Какъв е светогледът на поколението Z, което в момента е и най-активното на Земята? Те са младите и активни хора, в чиито ръце е бъдещето на човечеството. Отличава ги симбиозата им с новите технологии и неограничените възможности на свободния свят и интернет. За какво мечтае това поколение, как вижда бъдещето на Европа, ще сътвори ли един по-добър свят? Поколение Z е новата подкаст поредица, която БНР прави в рамките на проекта на европейската радиомрежа Euranet Plus през 2022г. В тази поредица даваме думата на представителите на Поколението Z и чуваме как това поколение говори за себе си, как вижда себе си и за какво мечтае. Правим го, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни. Двадесетте епизода в поредицата са вдъхновени от различни аспекти в Европейската година на младежта 2022г. и през уникалния младежки опит изследват в дълбочина политиките на ниво Европейски съюз, насочени към младите хора, точно в Европейската година на младежта – 2022г. Епизодите на български се произвеждат от автори от радиопрограмите в групата на БНР в международно редакционно сътрудничество с Евранет Плюс, европейската радиомрежа.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Tuesday Dec 12, 2023

Знае ли Поколението Z / Gen Z какво е киберсигурност?
 
Европейският съюз активно се ангажира с по-надеждното и качествено съдържание в интернет: сигурно и безопасно за децата и за поколението Z.Не се ли губи смисълът от евродирективите, когато личната интернет хигиена не е добра?!
Отговорите, плюс притеснителни истории от реалния живот, чуйте тук.
 
Автор на подкаста: Димитър Ганев
 
Събеседници:
🔴 Венцислав Олег Василев – content creator, influencer и представител на Поколението Z
🔴 Момчил Игнатов – член на младежкия отбор по киберсигурност на България и дипломиращ се технически предприемач
🔴 Михаела Георгиева – експерт социални мрежи и представител на Поколението Z
🔴 Константин Веселинов - основател и управител на фирма Centio #Cybersecurity, работеща в сферата на киберсигурността
Title: Cybersecurity: Gen Z and Internet Hygiene
Author: Dimitar Ganev
 
Summary:
The European Union is actively working to ensure that internet content is reliable and safe for children and young people. However, if individuals do not practice good internet hygiene, these efforts may be in vain.
In this podcast, we discuss the importance of internet hygiene with a panel of experts, including a content creator, a cybersecurity expert, and a social media expert. We also hear real-life stories about the dangers of poor internet hygiene.
 
Participants:
Ventsislav Oleg Vasilev - a content creator, influencer, and representative of Generation Z
Momchil Ignatov - a member of the Bulgarian youth cybersecurity team and graduating technical entrepreneur
Mihaela Georgieva - an expert in social media and a representative of Generation Z
Konstantin Veselinov - the founder and manager of Centio #Cybersecurity, a cybersecurity company

Tuesday Nov 21, 2023

 
Съществува немалка група от млади хора, които не участват в никакъв вид заетост, образование или обучение, известни като NEETs.
Подкастът представя профила на тези млади европейци, и в частност на българските младежи.
Търси пътищата, по които могат да поемат, както и възможностите, от които да се възползват, за да подобрят знанията, уменията и компетенциите си и да намерят работа, отговаряща на тази от мечтите им.
 
Автор на подкаста: Божидар Александров
 
Събеседници:
🔴 Адриан Николов - Институт за пазарна икономика
🔴 Габриела Горанова - Димчева от дирекция „Европейски фондове“ на Агенцията по заетостта
🔴 Кристин - България, неучеща и неработеща
🔴 Матео от Белгия - неучещ и неработещ (продукция на RTBF)
🔴  Валентина Чиобану - вицепрезидент по обществените политики в Националния младежки съвет на Румъния (продукция на Radio Romania)
 
Title: The train to work and study departs from the first track 
Author: Bozhidar Alexandrov 
There is a sizeable group of young people who are not in any kind of employment, education or training, known as NEETs. The podcast presents the profile of these young Europeans, and Bulgarian youth in particular. It looks for the paths they can take and the opportunities they can take to improve their knowledge, skills and competencies and find a job that matches that of their dreams. 
Participants:  
Adrian Nikolov, Institute for Market Economy  
Gabriela Goranova - Dimcheva from the European Funds Directorate of the Employment Agency  
Kristin, Bulgaria, not studying and not working  
Mateo, from Belgium, not studying and not working (RTBF) 
Valentina Ciobanu, Public Policy Vice President at the National Youth Council (Radio Romania) 

Monday Nov 13, 2023

Подготвено ли е Поколението Z / Gen Z да оперира ефективно с парите си:
България има изготвена национална стратегия за финансова грамотност, която се стреми да запълни празнината, която страната ни изпитва по отношение на този вид образование.В същото време темата за парите сякаш остава табу, разказват представителите на Поколението Z.Как се справят с организирането на личните си финанси?
Автор на подкаста: Таня Балабанова
Събеседници:
Ивайло Жеков - ученик в 11 клас, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Стара ЗагораДария Иванова - студентка в ISCAE Business School, ФранцияЛюбомир Любенов - преподавател по математика и ментор на млади таланти и шампиони по математикаЮнус Омаржи - евродепутат от Франция от Групата на левицата (продукция на EU Radio – France)Христо Чолаков - съосновател на PleggiГеорги Захариев - основател на Finance Academy
Title: Generation Z and money
Author: Tanya Balabanova
Summary:
Bulgaria has prepared a national strategy for financial literacy, which seeks to fill the gap that our country experiences in terms of this type of education. At the same time, the topic of money seems to remain taboo, say the representatives of Generation Z. How do they cope with organizing their personal finances?
Participants:
Ivaylo Zhekov, student in 11th grade, Romain Rolland Foreign Language School, Stara ZagoraDaria Ivanova, student at ISCAE Business School in FranceLyubomir Lyubenov, teacher and lecturer of Mathematics, mentor of prodigies and championsYounous Omarjee, french european deputy from The Left group in the European Parliament - GUE/NGL (EU Radio – France)Hristo Cholakov, co-founder of PleggiGeorgi Zahariev, founder of Finance Academy

Thursday Nov 09, 2023

През 2023 г. се навършват 35 години от създаването на програмата за образователен обмен „Еразъм“. За учениците и студентите това е възможност да сравнят своите знания и възможности с нивото в новата образователна среда, да научат нов език и да се срещнат с различна култура и начин на общуване. Това е и школа за самостоятелен живот, далеч от близките и родното място.
 
Участници в подкаста:
 
Меглена Иванова, Белослава Танчева, Събка Събева - студентки в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, България
Еуджен Томак, евродепутат, Румъния (продукция на Radio Romania)
Давид Моика, ученик, Румъния (продукция на Radio Romania)
Полона, ученичка, Словения (продукция на RTVS – Slovenia)
Мерли Мари Утсал, студентка, Естония (продукция на Radio Kuku – Estonia)
 
Title: "Erasmus" continues to attract young people
Author: Emil Kostov
 
Summary:
2023 marks the 35th anniversary of the Erasmus educational exchange program. For pupils and students, this is an opportunity to compare their knowledge and capabilities with the level in the new educational environment, learn a new language and meet a different culture and way of communication. It is also a school for independent living, far from relatives and birthplace.
 
Participants
Meglena Ivanova, Beloslava Tancheva, Sabka Sabeva - students from the Plovdiv Academy of Music, Dance and Fine Arts, Bulgaria
Eugen Tomac, MEP, Romania (production of Radio Romania)
David Moica, student, Romania (production of Radio Romania)
Polona, student, Slovenia (production of RTVS – Slovenia)
Merli Marie Utsal, student, Estonia (production of Radio Kuku – Estonia)

Tuesday Oct 31, 2023

Ангажиране на младите в политиката и активно участие в нея са сред най-обсъжданите въпроси в страните от ЕС.
Актуалността на дебата се засилва и с наближаването на вота за представители в Европейския парламент през юни догодина.Гласуването не просто е акт на упражняване на едно от основните демократични права, но носи със себе си и отговорност.Именно заради това в по-голямата част от държавите в Европейския съюз минималната възраст за упражняването на вот е 18 г., т.е. навършването на пълнолетие. Този подход почива върху аргумента, че взимането на автономни, отговорни решения, които засягат не само собствения, но и живота на цялото общество, изисква налична достатъчна зрялост.
Въпросният подход бе поставен под въпрос от някои страни в Европейския съюз.
Имаме примери за сваляне на прага на възрастта за гласуване в Австрия, Гърция, Белгия, Малта.
Довежда ли до повече демокрация намаляването на възрастта за гласуване?Действа ли тази стъпка мобилизиращо и ангажиращо на младите хора и въвлича ли ги повече в демократичните процеси?
 
Автор на подкаста: Лъчезар Вълев
 
Събеседници:
🔴 Стоил Цицелков -  член на Обществения съвет на Централната избирателна комисия и основател на "Обединение за честни избори"
🔴 Евелина Славкова - социолог от изследователски център „Тренд“
🔴 Жак Жупан Галунич - съветник на ръководството на словенската организация Dijaška Organizacija Slovenije. Организацията се бори за подобряване на статута и защита на правата на учениците в средното училище на национално и международно ниво (продукция на RTVS - Slovenia)
 
 
Title: Should we change the voting age? 
Author: Lachezar Valev 
 
Summary: 
In this podcast you will find: Does lowering the voting age bring more democracy? Does this move mobilize and engage young people and involve them more in the democratic processes of the state? Answers to these and other questions are provided by two experts - Stoil Tsitselkov, a member of the Public Council of the Central Election Commission in Bulgaria and founder of the "Union for Fair Elections", a platform whose purpose is to fight against election fraud, vote buying and controlled votes, and Evelina Slavkova - a sociologist from the "Trend" research center. We will find out what are the trends in the interest in voting among young people and are young people in Bulgaria politically literate? How the question stands in Slovenia, we will hear an answer from . Žak Župan Galunič, advisor to the management of a Slovenian organization (Dijaška Organizacija Slovenije) that fights to improve the status and protect the rights of secondary school students at the national and international level. 
 
Participants: 
Stoil Tsitselkov - member of the Public Council of the Central Electoral Commission and founder of "Union for Fair Elections", a platform whose purpose is to fight against election fraud, buying 
Evelina Slavkova - sociologist from Trend research center 
Jak Župan Galunić, advisor to the management of the Slovenian organization Dijaška Organizacija Slovenije, which fights to improve the status and protect the rights of secondary school students at the national and international level (production of RTVS - Slovenia) 

Tuesday Oct 24, 2023

Инвазията на Русия в Украйна продължава вече повече от година и 9 месеца.
След първоначалните реакции на покруса и потрес от сцените на насилие и разрушения дойдоха ежедневните информационни обзори за сблъсъци в оспорвани от двете армии райони.
В същото време тръгна и нов конфликт след атаката на групировката „Хамас“ срещу Израел.
Всичко това неизбежно сваля част от вниманието към продължаващата война на североизток от България.
 
Автор на подкаста: Емил Костов 
 
Събеседници:
🔴 Даниел Джинсов, председател на Младежкото сдружение за развитие на Балканите
🔴 Мария Славова, председател на „Младежки център за развитие – Взаимопомощ“, Казанлък
🔴 Иван Семков – предприемач
🔴 25-годишната украинска журналистка Ана Лвова, която живее във Варшава от близо 6 години (продукция на Polskie Radio)
🔴 Лорин Джон, на 21 години, журналист в радио Зауерланд в Северен Рейн-Вестфалия (продукция на AMS – Germany)
🔴 Линда Лутс, студентка и бивш делегат на ООН за Севера(продукция на Radio Kuku – Estonia)
🔴 Володимир Семерий -19-годишен украинец, бежанец от войната и студент в Тартуския университет в Естония (Radio Kuku – Estonia)
 
Summary:  
Russia's ongoing war in Ukraine is still among the topics of conversation among young people. Amidst the initial fear and uncertainty, however, they increasingly perceive it as something that is unlikely to affect them directly. Of course, young people from Ukraine and neighboring countries are much more involved in the conflict and much more appreciative of the aid to the attacked country and the importance of continuing that support. 
 
Participants:  
 
Daniel Jinsov, chairman of the Youth Association for the Development of the Balkans, Bulgaria 
Maria Slavova, chairman of the Youth Center for Development-Mutual Aid Kazanlak, Bulgaria 
Ivan Semkov-entrepreneur, Bulgaria 
25-year-old Ukrainian journalist Anna Lvova, who has been living in Warsaw for nearly 6 years (Polskie Radio) 
Lorin John, 21, journalist at Radio Sauerland in North Rhine-Westphalia (AMS – Germany)  
Linda Lutz, student and former UN delegate for the North (Radio Kuku – Estonia)  
Volodymyr Semery - a 19-year-old Ukrainian, a refugee from the war and a student at the University of Tartu in Estonia  (Radio Kuku – Estonia)  

Wednesday Sep 27, 2023

Автор: Лъчезар Вълев
 
В този подкаст ще откриете: двама млади български джаз изпълнители, които говорят за това какво е да работиш с по-опитни музиканти, какво е да си джаз изпълнител в България, защо са избрали да се изявяват именно в този стил и помагат ли им за разпространението на тяхното творчество дигиталните платформи.
Ще чуете и португалеца Роберто Каетано от групата "First Breath After Coma", както и младия белгийски артист Матео, който се изявява като диджей, най-вече в Брюксел. Бандата на Роберто не е зависима от звукозаписните компании, но според тях това им носи много повече работа. От португалския музикант ще разберем и дали е недостатък по-слабото присъствие в дигиталните платформи, а белгиецът Матео ще ни разкрие пред какви пречки се изправя един млад артист в днешно време.
 
Участници:
Велека Цанкова, млад български джаз изпълнител
Лъчезар Кацарски, млад български джаз изпълнител
Роберто Каетано, млад португалски музикант, вокалист и китарист на групата "First Breath After Coma" (продукция на Radio Renascensa – Portugal)
Матео - млад белгийски артист, който се изявява като диджей, най-вече в Брюксел (продукция на RTBF).
 
Title: Youth (of the musician) is not a vice
Author: Lachezar Valev
 
Summary:
 
In this podcast you will find: The opinions of two young Bulgarian jazz performers talk about what it's like to work with more experienced musicians - difficulty or everyday lessons, what it's like to be a jazz performer in Bulgaria, why they chose to perform in this particular style and do digital platforms help them to spread their work?
We will also hear the opinion of two other European young artists - the Portuguese Roberto Caetano from the group "First Breath After Coma" (production of Radio Renascensa – Portugal) and the young Belgian artist Matteo, who acts as a DJ, mostly in Brussels (production of RTBF).
Roberto's band is not dependent on record companies, but they say it brings them a lot more work. We will also find out from the Portuguese musician whether the smaller presence in digital platforms is a disadvantage or the opposite. And Matteo will reveal to us what obstacles a young artist faces nowadays.

Tuesday Sep 05, 2023

Автор: Росица Александрова
 
Наркотиците, алкохолът и цигарите са навсякъде около нас и сякаш никога не са били толкова достъпни. Пазарът е залят с наркотични вещества, които предлагат бързо изживяване на потиснати емоции, но дали това е новото „щастие“ за Поколението Z?
 
Именно по следите на „щастието“ тръгваме в този подкаст заедно със:
 
17-годишната Диана - типичен представител на българското Поколение Z
Бойка Боянова - консултант когнитивно-поведенческа психотерапия в терапевтична общност
Двама студенти на 23 и 24 години, както и Жоао Педро Матиас, научен анализатор, работещ за Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите - записи от обществения радио и телевизионен канал RTBF в Белгия
 
Title: Drugs - the new happiness
 
Author: Rossitsa Alexandrova
 
Are Drugs the new "happiness" for Generation Z - easily available and cheap?
 
Drugs, alcohol and cigarettes are all around us, and they have never been more accessible. The market is flooded with narcotic substances that offer a quick experience of suppressed emotions, but is this the new "happiness" for Generation Z. According to psychotherapists, this generation is genius, but at the same time lonely, unhappy, depressed, unable to communicate and not recognizing happiness.
 
It is on the trail of "happiness" that we set off in this Podcast with:  
 
17-year-old Diana - a typical representative of the Bulgarian Generation Z
Boyka Boyanova - cognitive-behavioral psychotherapy consultant in a therapeutic community  
Two students aged 23 and 24, Belgium (RTBF) 
João Pedro Matias, scientific analyst working for the European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, Belgium (RTBF) 

Tuesday Jul 25, 2023

Автор: Радослав Чичев
 
Как младите хора говорят и преживяват любовните си взаимоотношения и интимните си връзки? Каква е промяната на ролите между мъжете и жените в интимните им отношенията?
 
Събеседници: Гергана Ненова, доктор по социология и преподавател в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, и Илияна Василева, студент по социология. Те са част от изследователския екип по проекта „Култури, практики и рискове на интимността на младите хора в България”.
 
Title: Gen Z about intimacy and love
Author: Radoslav Chichev
 
Summary:
How do young people talk about and experience their romantic and intimate relationships? In this episode of the Generation Z series, we ask how the young are different from previous generations. What is the change related to digital and economic realities? Do they want to get married or prefer open relationships? What is the contradiction between culture and society? What is the transformation of the roles between men and women in their intimate relationships? We try to answer these and other questions together with our interlocutors: Gergana Nenova, PhD in sociology and lecturer at SU and Iliana Vasileva, student of sociology. They are part of the research team on the project “Cultures, practices and risks of intimacy among young people in Bulgaria”.

Tuesday Jul 11, 2023

Автор: Доротея Николова
 
За по-малко от година поколението Z се изправи пред ново предизвикателство - AI, който промени десетки индустрии и накара младежите да се питат дали не са им нужни нови професионални умения, за да не бъдат заместени от AI или от хора, които използват AI.
 
Участват:
Теодор Михайлов, студент
Кристиян Михайлов, съосновател и член на УС на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация в България, който също е част от поколението Z
Проф. Станислав Иванов, зам.-ректор на Висшето училище по мениджмънт във Варна, специализиращ в робономиката (автоматизираната икономика)
Светослава Колева, юрист
Доброслав Димитров, изпълнителен директор на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)
Сара Гошнак, техническият делегат на WorldSkills Словения (RTV Slovenija)
Александър Сладоевич, ръководител на Центъра за международно сътрудничество към Института на Република Словения за професионално образование и обучение (RTV Slovenija)
 
 
Title: Under the pressure of AI - WOW effect for new professional skills
 
Author: Doroteya Nikolova
 
Less than a year, Gen. Z, also known as digital native, has faced a new challenge - AI, it changed dozens of industries and made them wonder if they needed new professional skills so that they could be adequate to the new requirements that the economy, of which they are to become part or are already at the beginning of their professional and career growth.
Such a serious, comprehensive and rapidly changing factor requirements has hardly existed in our history, according to the Bulgarian Association of Software Companies BASCOM.  
The use of AI is already a fact in many businesses and it seems that it will go deep and change many industries, where people de facto lag behind as professional skills. The question will be whether their skills will be replaced by AI or by people who use AI is among those that young people ask themselves when they think about what new skills to develop.  
 
Participate:
Theodor Mihailov, student
Kristian Mihailov, co-founder of Professional Association of Robotics, Automation and Innovation, also part of Gen.Z
Prof. Stanislav Ivanov, currently Professor and Vice Rector (Research) at Varna University of Management, Bulgaria, specializing in robonomics (the automated economy).
Svetoslava Koleva, judge
Dobroslav Dimitrov, chairman of BASSCOM -  the industry association of leading Bulgarian software development companies.
Sara Gošnak, technical delegate of WorldSkills Slovenia (RTV Slovenija)
Aleksandar Sladojević,  head of the Center for International Cooperation at the Institute of the republic of Slovenia for vocational education and training (RTV Slovenija)

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320