Поколението Z

Какъв е светогледът на поколението Z, което в момента е и най-активното на Земята? Те са младите и активни хора, в чиито ръце е бъдещето на човечеството. Отличава ги симбиозата им с новите технологии и неограничените възможности на свободния свят и интернет. За какво мечтае това поколение, как вижда бъдещето на Европа, ще сътвори ли един по-добър свят? Поколение Z е новата подкаст поредица, която БНР прави в рамките на проекта на европейската радиомрежа Euranet Plus през 2022г. В тази поредица даваме думата на представителите на Поколението Z и чуваме как това поколение говори за себе си, как вижда себе си и за какво мечтае. Правим го, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни. Двадесетте епизода в поредицата са вдъхновени от различни аспекти в Европейската година на младежта 2022г. и през уникалния младежки опит изследват в дълбочина политиките на ниво Европейски съюз, насочени към младите хора, точно в Европейската година на младежта – 2022г. Епизодите на български се произвеждат от автори от радиопрограмите в групата на БНР в международно редакционно сътрудничество с Евранет Плюс, европейската радиомрежа.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Tuesday Jul 25, 2023

Автор: Радослав Чичев
 
Как младите хора говорят и преживяват любовните си взаимоотношения и интимните си връзки? Каква е промяната на ролите между мъжете и жените в интимните им отношенията?
 
Събеседници: Гергана Ненова, доктор по социология и преподавател в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, и Илияна Василева, студент по социология. Те са част от изследователския екип по проекта „Култури, практики и рискове на интимността на младите хора в България”.
 
Title: Gen Z about intimacy and love
Author: Radoslav Chichev
 
Summary:
How do young people talk about and experience their romantic and intimate relationships? In this episode of the Generation Z series, we ask how the young are different from previous generations. What is the change related to digital and economic realities? Do they want to get married or prefer open relationships? What is the contradiction between culture and society? What is the transformation of the roles between men and women in their intimate relationships? We try to answer these and other questions together with our interlocutors: Gergana Nenova, PhD in sociology and lecturer at SU and Iliana Vasileva, student of sociology. They are part of the research team on the project “Cultures, practices and risks of intimacy among young people in Bulgaria”.

Tuesday Jul 11, 2023

Автор: Доротея Николова
 
За по-малко от година поколението Z се изправи пред ново предизвикателство - AI, който промени десетки индустрии и накара младежите да се питат дали не са им нужни нови професионални умения, за да не бъдат заместени от AI или от хора, които използват AI.
 
Участват:
Теодор Михайлов, студент
Кристиян Михайлов, съосновател и член на УС на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация в България, който също е част от поколението Z
Проф. Станислав Иванов, зам.-ректор на Висшето училище по мениджмънт във Варна, специализиращ в робономиката (автоматизираната икономика)
Светослава Колева, юрист
Доброслав Димитров, изпълнителен директор на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)
Сара Гошнак, техническият делегат на WorldSkills Словения (RTV Slovenija)
Александър Сладоевич, ръководител на Центъра за международно сътрудничество към Института на Република Словения за професионално образование и обучение (RTV Slovenija)
 
 
Title: Under the pressure of AI - WOW effect for new professional skills
 
Author: Doroteya Nikolova
 
Less than a year, Gen. Z, also known as digital native, has faced a new challenge - AI, it changed dozens of industries and made them wonder if they needed new professional skills so that they could be adequate to the new requirements that the economy, of which they are to become part or are already at the beginning of their professional and career growth.
Such a serious, comprehensive and rapidly changing factor requirements has hardly existed in our history, according to the Bulgarian Association of Software Companies BASCOM.  
The use of AI is already a fact in many businesses and it seems that it will go deep and change many industries, where people de facto lag behind as professional skills. The question will be whether their skills will be replaced by AI or by people who use AI is among those that young people ask themselves when they think about what new skills to develop.  
 
Participate:
Theodor Mihailov, student
Kristian Mihailov, co-founder of Professional Association of Robotics, Automation and Innovation, also part of Gen.Z
Prof. Stanislav Ivanov, currently Professor and Vice Rector (Research) at Varna University of Management, Bulgaria, specializing in robonomics (the automated economy).
Svetoslava Koleva, judge
Dobroslav Dimitrov, chairman of BASSCOM -  the industry association of leading Bulgarian software development companies.
Sara Gošnak, technical delegate of WorldSkills Slovenia (RTV Slovenija)
Aleksandar Sladojević,  head of the Center for International Cooperation at the Institute of the republic of Slovenia for vocational education and training (RTV Slovenija)

Monday Jun 26, 2023

Автор: Оля Стоянова
 
Резюме: Зависимост от електронни устройства, липса на достатъчно сън, пристрастяване към социалните мрежи и онлайн забавленията и въобще лоша хигиена на съня – това са част от причините за липсата на пълноценен сън при младите хора. През последните години се говори за едно масово явление – все по-често младите хора стоят до късно през нощта пред електронните устройства, а това оказва влияние не просто върху качеството на техния сън, а върху здравето и качеството на живота им.
Участници:
Д-р Анелия Симеонова, невролог и специалист по съня в Клиниката по Неврология и медицина на съня, болница Токуда, София
Четирима млади хора на възраст от 17 до 31 години от София: ученик, студент и двама млади специалисти, които работят в телевизия
Стивън Лаурис, невролог, известен с изследванията си върху мозъка и съзнанието от университета в Лиеж, а сега изследовател в Канада. Автор на книгата „Сънят е полезен за мозъка“. Продукция на RBTF, Белгия.
 
Title: Young people and their sleep: Are you getting enough sleep?
Author: Olya Stoyanova
 
Summary:
Dependence on electronic devices, lack of enough sleep, addiction to social networks and online entertainment and generally poor sleep hygiene - are some of the reasons for the lack of adequate sleep-in young people. In recent years, there has been talk of a mass phenomenon - more and more young people stay up late at night in front of electronic devices, and this impacts not just the quality of their sleep, but their health and quality of life.
Participants:
Dr Anelia Simeonova, neurologist and sleep specialist at the Neurology and Sleep Medicine Clinic, Tokuda Hospital, Sofia
Four young people aged 17 to 31 from Sofia: a student, a university student and two young TV specialists
Steven Laureys, a neurologist known for his studies about the brain and consciousness, at Liege University “ULiège”, at the moment he is a researcher in Canada. He has just written a book: “Sleep is good for the brain”. Production of RTBF, Belgium.

Tuesday Jun 13, 2023

Автор: Лили Големинова
 
Спортът често е източник на вдъхновяващи истории, които обичаме да четем или да гледаме. Какво се крие зад отличната форма на спортистите и позволяваме ли на добрите примери в спорта да достигнат да Поколението Z?
Участници:
Боряна Калейн – състезателка по художествена гимнастика, европейска шампионка в многобоя 2023
Цветелина Бижева – капитан на националния отбор по водна топка на България
Зорница Стойкова (22) – състезател по модерен петобой и участник в риалити програмата „Игри на волята“
Камен Алипиев-Кедъра – спортен журналист
Мария Кънчева – треньор в спортен клуб по художествена гимнастика „Левски-Триадица“, откъдето тръгва кариерата на Боряна Калейн
Свобода Михайлова – председател на АТЛЕТА (Асоциация за устойчиво и здравословно хранене в спорта и член на УС на Федерацията по водна топка)
Тая Поточник от Словения,  18 годишна, която обича да спортува (от колегите от Словенското национално радио)
 
Title: Being an athlete today: a mission (hardly) possible
Author: Lilly Goleminova
Sports are often the source of inspirational stories that we love to read or watch. What lies behind the excellent form of athletes and are we as a society giving space for good examples in sports to reach Generation Z? Because it's far harder to want to be like someone who gets up early every day and follows a regimen than it is to emulate someone with an easier life.
Where is the role of the family, where of the school and where - of the state? How the appearance of serious athletes on TV formats helps to create role models and how important it is to support young people with significant sporting achievements, but also to build a community where sport for pleasure and fitness is real value - that's what we're discussing today!
 
Participants:
Boryana Kalein - rhythmic gymnast, European all-around champion 2023
Tsvetelina Bizheva – captain of the Bulgarian national water polo team
Zornitsa Stoykova (22) - competitor in modern pentathlon and participant in the reality show "Games of the Will"
Kamen Alipiev-Kedara - sports journalist
Maria Kancheva - artistic gymnastics coach at the "Levski-Triaditsa" sports club, where Boryana Kalein's career started
Svoboda Mihailova - president of ATHLETA (Association for sustainable and healthy nutrition in sports and member of the Board of the Water Polo Federation)
Taja Potocnik from Slovenia, an 18-year-old who loves sports (from colleagues at Slovenian National Radio)

Tuesday May 30, 2023

Автор: Мартин Николов
 
Резюме:
 
В България хората от ЛГБТИ общността са подложени на системна омраза, подклаждана и от политическите субекти, а ситуацията в малките населени места е още по-тежка.
 
Участници:
 
Лия, България, 22 години
Цветан, България, 23 години
Робин, България, 20 години
Данил, Русия, бежанец
Симеон Василев, активист за човешки права и председател на фондация „ГЛАС”
Владислав Петков, защитник на човешките права
Роуз, Западна Фландрия (RTBF)
Лауренциу, Румъния, 23 години, понастоящем във Франция (RTBF)
 
 
Title: LGBTQ - human rights and homophobia
 
Author: Martin Nikolov
 
Summary:
 
An average of 70 reports of homophobia per year are filed on the "We Are Tolerant" platform. However, the reports are mainly anonymous. In cases where they are not anonymous, foundations that work with the LGBTQ community provide legal support and the possibility of reporting to the police.
 
In Bulgaria, people from the LGBTQ community are subjected to systematic hatred. It is also fueled by political entities. Most often, hate speech is heard in schools and in families, the data show. It turns out that Bulgarians are not such a tolerant people. Or rather, our tolerance depends on our inner needs.
 
And while in big cities the "different people" are accepted better, the situation in small settlements is a little different, although the cases cannot be put under a common directions.
 
Participants:
 
Lia, Bulgaria, 22 years old
Tsvetan, Bulgaria, 23 years old
Robin, Bulgaria, 20 years old
Danil, Russia, refugee
Simeon Vasilev, human rights activist and chairman of the GLAS Foundation
Vladislav Petkov, human rights defender
Rose, West Flanders (RTBF)
Laurenciu, Romania, 23, currently in France (RTBF)

Tuesday May 02, 2023

Автор: Цветомир Цветанов
 
Резюме:  
 
По-възрастните поколения са на мнение, че видеоигрите водят до "зомбиране", "затъпяване", асоциализация. Но дали наистина е така?
 
Участници:
Георги Миланов, Венелин Венелинов и Михаил Иванов, представители на Поколението Z
Петя Колева и Милена Бербенкова от организацията “Интеркултура Консулт”
Шарунас Ледас, разработчик на компютърни игри от Литва  (Ziniu Radijas)
24-годишната Клое от Белгия (RTBF)
Иван Йосифов, представител на гейминг индустрията
 
Summary:  
 
Older generations think that video games lead to "zombification", "dumbness", asocialization. But is it really so?
 
Participants:
Georgi Milanov, Venelin Venelinov and Mikhail Ivanov, representatives of Generation Z
Petya Koleva and Milena Berbenkova from the organization "Interculture Consult"
Šarunas Ledas, a computer game developer from Lithuania (Ziniu Radijas)
24-year-old Chloe from Belgium (RTBF)
Ivan Yosifov, representative of the gaming industry

Tuesday Apr 18, 2023

Автор: Ивайло Пеев
Резюме:
По време на пандемията бяхме залети от вълна от недоверие към медицината, фармацевтичните компании и към институциите като цяло. Катализатор се оказаха ковид ваксините. Дали можем да говорим за тенденция, за подкопаване на авторитета на науката сред представителите на Поколението Z?
Участници:
     Представители на Поколението Z
     Християна Йорданова, представител на Поколението Z
     Д-р Пламен Панайотов, общопрактикуващ лекар. През 2021 година той получи награда за най-голям брой поставени ваксини срещу COVID-19 от всички семейни доктори в страната.
     Никола Тодоров, преподавател в катедра “Екология и опазване на околната среда” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
     Петер Лизе, член на Европейския парламент
     Оливие Сартенаер (Белгия), преподавател в университета в Намюр
     Марлене Сокол (Германия)
 
Title: Generation Z and the trust in scienceAuthor: Ivaylo Peev
Synopsis:
During the pandemic, we were swept by a wave of mistrust towards medicine, pharmaceutical companies and institutions in general. The Covid vaccines turned out to be the catalyst. Can we talk about a tendency to undermine the authority of science among the Generation Z representatives?
Participants:
Survey of Generation Z youth
Hristiana Yordanova, representative of Generation Z
Dr. Plamen Panayotov, general practitioner. In 2021, he received an award for the largest number of administered vaccines against COVID-19 of all family doctors in the country.
Nikola Todorov, lecturer in the Department of "Ecology and Environmental Protection" at the University "Prof. Dr. Asen Zlatarov" - Burgas
Peter Lise, member of the European Parliament
Olivier Sartenaer (Belgium), lecturer at the University of Namur
Marlene Sokol (Germany)

Tuesday Apr 04, 2023

Автор: Християна Йорданова  
 
Резюме:
Дали кариерният хаос, сред който се намираме, може да се превърне в подреден свят, в който спокойно да работиш това, което искаш, докато получаваш стабилна заплата? Разговаряме с млади хора, на които предстои да завършат училище и университет, както и с такива, които вече работят.
 
Участници в епизода: Лина Качарова, ученичка в 12 клас, Марина Илиева, студент по финанси, Пенка Кирилова от регионалната служба по заетостта в Бургас, Инес, представител на поколението Z от Белгия, Бетина Пьори, студентka в университета в Естония, Филипе Ван Меербек, белгийски психиатър. Участници в анкетата: Ясмина Османджикова, Елена Иванова, Александър Стефанов, младежи.
Author: Hristiyana Yordanova  
 
Resume:
Young people nowadays are provided with everything - from school, to professional courses for acquiring a qualification or learning a language, to a large range of specialties in universities in Bulgaria. In this episode of the podcast „Generation Z”, we'll be talking to young people who are about to graduate from school and university, as well as those who are already working. Can the career chaos we find ourselves in turn into an orderly world where you can safely do what you want while getting a stable salary. We will discuss youth unemployment in the Burgas region with an expert, as well as why some employers require excessive work experience.
 
Participants: Lina Kacharova, a student at 12th grade, Marina Ilieva, an university student, Penka Kirilova, a manager of "Regional Employment Service" in Burgas, Ines, a young woman from Belgium, Bettina Päri, 19, Stundent of German language in Tartu University, Philippe Van Meerbeek, a psychiatrist specialised in adolescence. Participants in the survey: Yasmina Osmandjikova, Elena Ivanova, Alexander Stefanov, Bulgarian young people.

Tuesday Mar 21, 2023

Автор: Доротея Николова
 
Резюме:
Бягащи от войни, насилие и бедност, непридружавани от никого непълнолетни, а в последните години и малолетни, се вливат в мигрантските потоци, пресичайки граници в търсене на по-спокойна и щастлива съдба. За тези деца и младежи говорим със: Ани Райкова – Международна организация по миграция; Диана Йовчева – УНИЦЕФ България; Линда Ауанис – основател и председател на Съвета на жените бежанки в България; Албена Чобанова – Каритас България; адв. Диана Радославова – правна помощ за бежанци, мигранти и търсещи убежище; Денис (14 г.) и Камила (16 г.) от Украйна; Сейф (19 г.) от Афганистан.
 
Author: Doroteya Nikolova
 
Summary:
Fleeing wars, violence and poverty unaccompanied minors have joined to the migrant flows, crossing border looking for calm and happier destity. Along with few European countries - Greece, Spain, Italy and Malta, Bulgaria is among the first European gates young unaccompanied adolescents are knocking. They all are from Gen. Z, which we globally define as the most numerous, the most technological and the most adaptive.
Participants: Albena Chobanova - Caritas Bulgaria; Linda Awanis - Founder and chairperson of the Council of Refugee Women in Bulgaria; Ani Raykova – International Organization for Migration; Diana Yovcheva – UNICEF Bulgaria; lawyer Diana Radoslavova - legal aid and advocacy for migrants, asylum seekers and refugees in Bulgaria; Denis (14) and Kamila (16) from Ukraine; Saif (19) from Afghanistan.

Tuesday Mar 07, 2023

Автор: Оля Стоянова
 
Младите хора днес живеят все повече в дигиталния свят, където се сблъскват с перефектни изображения, често грубо манипулирани, нереални и затова още по-привлекателни. За това има ли начин за успешно избягване на капаните на неудовлетвореността говорим с Анет Маринова, училищен психолог, и с млади хора от София. Включваме и мнението на Ругиле Буткевичуте, експерт по равенство между половете от Центъра за борба с трафика и експлоатацията на хора в Литва.
 
Author: Olya Stoyanova
 
Today young people live more and more in the digital world, where they are faced with perfect images, often manipulated, unreal and attractive. At a time when social networks often show us highly distorted views of reality, young people have different ideas of how their bodies should look.
When are young people successful? When are they beautiful? And whether their bodies fit the images social media imposes – these are big, and often painful, topics.
Psychologists talk about the unsatisfied expectations of young people towards their bodies and low self-esteem. At the same time, they raise the topic of the cult of the perfect body, which is subject to all kinds of improvements and filters. Another interesting phenomenon is observed - after years of social isolation, more and more people spend a lot of time in the digital world, where they lose the feeling of their physical bodies.
Is there a way to successfully avoid the traps of this dissatisfaction and is there a type of idealization of the body imposed by social networks? Participants: Annette Marinova, a school psychologist, students and young people from Sofia, Bulgaria, and Rugile Butkevičute from Lithuania, co-founder of “Ribologija”.

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320